Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry

Prezydent podpisał ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Przewiduje ona dodatek w wysokości 3010 zł na pracownika dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku katastrofy ekologicznej. Na wypłatę jednorazowego świadczenia dla firm, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 50 proc.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o co najmniej 50 proc.

O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy m.in. z branży:

  • turystycznej (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki itd.),
  • gastronomicznej (restauracje, bary itd.),
  • sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego itd.).

Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podobnie jak okresy, za jakie wypłacane będzie świadczenie.

Warunki przyznania świadczenia

Firma otrzyma jednorazowe świadczenie, jeżeli wykaże spadek przychodów o przynajmniej 50 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Wsparcie przysługuje firmom, które posiadają PKD określone w rozporządzeniu oraz których działalność znajduje się na obszarze powiatów nadodrzańskich, również wymienionych w rozporządzeniu.

Wnioskowanie o świadczenie

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek płatnika składek. Będzie na to czas do końca roku. Wnioski będzie można składać wyłącznie online – za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy wypłaty?

Pieniądze będą wypłacane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ ma prawo do świadczenia i jego wysokość. ZUS poinformuje na profilu informacyjnym pracodawcy o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia. 

Z jednorazowego świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Dodatkowo kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku.

Bon turystyczny na dłużej

W ustawie znalazły się również przepisy przedłużające ważność bonów turystycznych przyznanych rodzinom w czasie pandemii COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że z bonu będzie można korzystać do 31 marca 2023 r.  Bonem można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski.

Szczegółowe informacje o ustawie:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.
Uchwalona ustawa określa zasady ustalania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz zasady jego wypłacania.
Ustawa wskazuje, iż płatnikowi składek (w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), niebędącemu jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne określone w ustawie.
Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje płatnikowi składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)      prowadził na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważającą;
2)      w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku  opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.;
3)     w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
4)     w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy;
5)     w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, co najmniej jeden adres prowadzenia pozarolniczej działalności na obszarze powiatów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność.
Zgodnie z ustawą Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)     płatników składek, którym przysługuje jednorazowe świadczenie, przez określenie:
a)    kodów, którymi była oznaczona na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolnicza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca,
b)    powiatów, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność,
2)     miesiąc, za który przysługuje jednorazowe świadczenie
– mając na względzie skutki związane z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz obszary życia gospodarczego lub społecznego w szczególny sposób dotknięte tymi skutkami.
Prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego jest ustalane przez ZUS, który również wypłaca należne świadczenie.
Za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż dzień 1 lipca 2022 r. pozostającego w tych ubezpieczeniach w ostatnim dniu miesiąca wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy przysługuje świadczenie w kwocie 3010 zł. Wysokość jednorazowego świadczenia jest ustalana jako suma świadczeń za każdego ubezpieczonego.
Przy ustalaniu wysokości jednorazowego świadczenia nie uwzględnia się osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek lub z urzędu przez ZUS po dniu
31 lipca 2022 r.
Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego następuje na wniosek płatnika składek, złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy. Wniosek składa się za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego. Ustawa określa szczegółowo zakres informacji, które powinien zawierać wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne.
ZUS wypłaca jednorazowe świadczenie pieniężne niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość, na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie płatnika składek. Odmowa przyznania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu Pracy.
Ustawa określa również zasady zwrotu nienależnie pobranego jednorazowego świadczenia pieniężnego.
Ustawa stanowi, iż ZUS informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o obniżeniu przychodu wykazanym w oświadczeniu płatnika składek składanym w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Szef Krajowej Administracji Skarbowej bada obniżenie przychodu w okresie wskazanym w oświadczeniu płatnika składek, a następnie potwierdza obniżenie przychodów wskazane w oświadczeniu lub informuje ZUS o rozbieżnościach z danymi posiadanymi przez Krajową Administracją Skarbową. Ponadto Główny Urząd Statystyczny przekazuje do ZUS informację, czy płatnik składek objęty zakresem ustawy prowadził na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważającą.
Ustawa stanowi, iż jednorazowe świadczenie pieniężne nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Ponadto kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zwolniona z podatku dochodowego. Z jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
Ustawa dokonuje ponadto zmiany ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym wprowadzając wydłużenie prawa do dokonywania płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego do dnia 31 marca 2023 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia
1 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem wprowadzonych ustawą przepisów dotyczących Polskiego Bonu Turystycznego, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

źródło: www.gov.pl

Udostępnij ten wpis