Informacja ogólna

POZEW ZBIOROWY – Aktualny stan Postępowań

AKTUALNY  STAN  POSTĘPOWANIA w sprawie Pozwu Zbiorowego Nr 1 na dzień 12 czerwca 2023 r.:

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej organizator POZWU ZBIOROWEGO GASTRONOMÓW POLSKICH przeciwko Skarbowi Państwa informuje:

Kancelaria DUBOIS i Wspólnicy na wniosek IGGP wystąpiła 22 marca 2023 r. po raz kolejny o szybsze procedowanie postępowania do Sądu okręgowy w sprawie Pozwu Zbiorowego Nr 1. W odpowiedzi na ten Wniosek Sąd zakreślił stronom termin co do wypowiedzenia się w kwestii dalszego procedowania, który upływa nam 17 czerwca 2023 r. Kancelaria w dniu 12 czerwca 2023 r. złożyła w imieniu strony powodowej stanowisko na piśmie i wniosła o wydanie postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym , podnosząc argumentację, która była już składana w Pozwie i replice… Takie stanowisko Sądu nic nie wnosi, ale uniemożliwi zarzucenie Sądowi bezczynności w sprawie, bo jakiś ruch w aktach jest…
Ponadto Sąd wydał Zarządzenie wewnętrzne, aby przedstawić Sądowi w listopadzie 2023 r. akta sprawy w celu wyznaczenia terminu rozprawy zgodnie z kolejnością wpływu do Sądu. Wnioskujemy stąd, że dopiero w LISTOPADZIE 2023 r. wyznaczony zostanie Termin rozprawy, co może nastąpić np. w marcu 2024 r. Od ostatniej publikacji z 22 maja 2023 r. niewiele się jak widać zmieniło w kwestii tego Pozwu, poza przybliżonym terminem, kiedy zostanie ogłoszony Termin rozprawy. Można na to spojrzeć optymistycznie, jak twierdzi Kancelaria, że to jest w zasadzie dobra wiadomość, bo skraca nam czas o czekanie na pierwszą rozprawę, która miałaby charakter formalny. Pierwsze rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie będzie bowiem dotyczyło tego, czy w ogóle sąd zgadza się na rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym. Mamy już przetarte prawomocnie szlaki w innych branżach, nic nie powinno więc wskazywać na to, aby w tej branży sąd rozstrzygnął inaczej w tej kwestii niż w pozostałych.

——————-
Przypominamy, że 3 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie z powództwa KADORO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa- Radzie Ministrów reprezentowanemu przez Prezesa Rady Ministrów, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Zdrowia, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej poinformował o zarządzeniu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i zobowiązaniu go do ustosunkowania się do niego w kwestii dopuszczalności postępowania grupowego w terminie 3 miesięcy pod rygorem zwrotu pisma złożonego po tym terminie. Dotyczy to POZWU ZBIOROWEGO NR 1.

———————

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 4 marca 2022 r. w sprawie Pozwu Zbiorowego branży rozrywkowo – rekreacyjno – sportowej ( złożonego w styczniu 2021 r.) postanowienie o rozpoznawaniu w trybie grupowym pozwu zbiorowego dotyczącego przesądzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez nielegalne (niekonstytucyjne) zakazy i ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią COVID-10 oraz za zaniechanie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Sąd nie zgodził się z argumentacją Skarbu Państwa zmierzającą do uniemożliwienia rozpoznania sprawy w trybie grupowym, przyznając rację stronie powodowej – przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy i Kancelaria odnieśli zatem pierwszy sukces w sprawach pozwów zbiorowych za lockdown’y (pierwszy sukces w ww. branży, ale również w ogóle dot. tego rodzajów pozwów zbiorowych, bowiem jest to pierwsze tego typu rozstrzygnięcie w tych sprawach). Mamy nadzieję, że trend ten zostanie utrzymany przy rozstrzyganiu spraw innych grup przedsiębiorców, w tym branży gastronomicznej.

Postanowienie to potwierdza, że podstawy prawne i faktyczne roszczeń członków branży są na tyle jednolite, że możliwe było zbiorowe pozwanie Skarbu Państwa. Postanowienie to, po jego uprawomocnieniu, otwiera drogę do dalszego, merytorycznego procedowania sprawy. Reprezentującej Skarb Państwa Prokuratorii Generalnej służy prawo do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie.

——————————–

Informujemy, że w kontekście informacji z 4 marca 2022 r. dotyczącej Pozwu zbiorowego branży rozrywkowo – rekreacyjno – sportowej jesteśmy spokojni co do procedowania naszego Pozwu. Czekamy teraz na wyznaczenie przez Sąd okręgowy rozprawy w sprawie Pozwu Zbiorowego Nr 1, na której Sąd okręgowy również w sprawie naszego Pozwu potwierdzi że podstawy prawne i faktyczne roszczeń członków branży gastronomicznej są na tyle jednolite, że możliwe jest zbiorowe pozwanie Skarbu Państwa.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dwa kolejne postanowienia o rozpoznawaniu naszych pozwów zbiorowych w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – analogicznie, jak w przypadku branży rozrywkowo – rekreacyjno – sportowej, o czym wyżej. Wspomniane postanowienia dotyczą branży turystycznej (postanowienie z 27 kwietnia 2022 r.) oraz branży klubów nocnych i dyskotek (postanowienie z 16 maja 2022 r.).

Zdecydowanie możemy już zatem mówić o pozytywnym dla przedsiębiorców trendzie orzeczniczym, co oczywiście dobrze rokuje dla sprawy gastronomów ?
——————————–

Proszę śledzić wysyłane Newslettery i publikacje na stronie Izby dotyczące Pozwu: Pozew zbiorowy

—————————-

Pozew Zbiorowy Nr 1, który został złożony do sądu okręgowego w Warszawie w dniu 8 listopada 2021 r. obejmuje dochodzenie szkód zarówno za okres pierwszych restrykcji, tj. od 13.03.2020 do 18.05.2020. jak i kolejnych, tj. od 24.10.2020 do 27.05.2021. W imieniu wszystkich Restauratorów Powodem jest w sprawie Dorota Rydygier – Restauratorka z Krakowa – właścicielka Restauracji Voila, których reprezentuje Kancelaria Adwokacko – Radcowska DUBOIS i Wspólnicy.

Mimo złożenia Pozwu Zbiorowego Nr 1 w sądzie, w dalszym ciągu można przystąpić do tego Pozwu. Deklaracja przystąpienia do Pozwu zbiorowego znajduje się tutaj: https://pozewzbiorowy.iggp.pl/

Aktualne warunki finansowe przystąpienia do Pozwu uległy jednak zmianie i wynikają z zaktualizowanej Umowy obsługi prawnej.

Żądaniem Pozwu zbiorowego jest ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19. Pozew zbiorowy jest pozwem „o zasadę” – oczekujemy od Sądu rozstrzygnięcia, iż Skarb Państwa powinien zapłacić Firmom odszkodowania.  Istnieje również możliwość wypłaty odszkodowania wskutek zawarcia ugody.

Szkoda poszczególnych Członków grupy obejmuje utracone korzyści (utracone zyski) oraz koszty działań dostosowujących przedsiębiorstwo do funkcjonowania w ramach wprowadzonych ograniczeń. Szkoda będzie pomniejszona o koszty stałe oraz uzyskane przychody w ramach działań dostosowujących.

Wszystkie koszty związane z obsługą administracyjno – techniczną Pozwu zbiorowego wzięła na siebie Izba i będzie to finansowane z opłat Uczestników Pozwu i ich składek członkowskich.

Minimalna opłata za przystąpienie do Pozwu zbiorowego wyniosła łącznie 1.126 PLN brutto, dla tych Członków IGGP, którzy dochodzą szkody mniejszej niż 100.000 zł ( w tej opłacie jest składka Członkowska w Izbie).

Konto IGGP, na które wpłacamy opłaty zarówno za składki członkowskie jak i opłatę za przystąpienie do Pozwu pozostaje bez zmian: Bank Pekao: 73 1240 6351 1111 0011 0386 4551.

———————————————

AKTUALNY  STAN  POSTĘPOWANIA w sprawie Pozwu Zbiorowego Nr 2 na dzień 22 maja 2023 r.:

Pozew Zbiorowy Nr 2 obejmuje lokale, które zostały uruchomione po 13 marca 2020 r., ale przed 25 październikiem 2020 r.

Przypominamy, że termin przedawnienia roszczenia rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r. i to jest OSTATECZNY TERMIN złożenia Pozwu Nr 2 w sądzie

Nie mylić z Pozwem Zbiorowym Nr 1, który został już złożony 8 listopada 2021 w sądzie.

Zakładamy, że wszyscy Uczestnicy Pozwu Nr 2 zaktualizowali Szkody poniesione w czasie drugiego lockdownu i procedujemy dalej…

Wielu Uczestników Pozwu Nr 2 sugerowało, żeby poszukać Kancelarii tańszej, która również uwzględni część wynagrodzenia od wygranego już Pozwu. Mamy nową Ofertę Kancelarii prawnej.

Od początku lutego 2023 r. kontaktujemy się z Uczestnikami Pozwu Nr 2, w celu określenia aktualnej opłaty uzależnionej od wartości dochodzonej Szkody, wynikającej z nowej oferty Kancelarii. Część Uczestników już wniosła wymagane wstępne opłaty.

Na życzenie Uczestników do 15 czerwca 2023 r. przesunęliśmy termin wnoszenia wstępnych opłat uczestnictwa w Pozwie Nr 2.

———————————————

W dalszym ciągu można przystąpić zarówno do Pozwu Zbiorowego Nr 2 i do Pozwu Zbiorowego Nr 1. Deklaracja przystąpienia do Pozwu Zbiorowego znajduje się tutaj: https://pozewzbiorowy.iggp.pl/