Statut

Statut Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§1

 1. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej zwana dalej „Izbą”, działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 z późniejszymi zmianami), oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także zgodnie z niniejszym Statutem.
 2. Izba w kontaktach zagranicznych używa nazw:
  a)   w języku angielskim: Polish Gastronomy Chamber of Commerce,
  b)   w języku niemieckim: Der Polnischen Gastronomie Wirtschaftskammer,
  c)   w języku francuskim: Chambre de Commerce de la Gastronomie Polonaise.
 3. Izba może posługiwać się skrótem – IGGP oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Czas trwania Izby jest nieograniczony.

§2

 1. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców z sektora gastronomii oraz powiązanych z branżą gastronomiczną, w tym prowadzących działalność szkoleniową i doradczą.
 2. Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§3

Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

 1. Siedzibą Izby jest miasto Piaseczno.
 2. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 4. Izba może tworzyć oddziały terenowe oraz filie.

§5

Izba używa następujących pieczęci:

 1. Pieczęć okrągła z napisem w otoku: „Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej”,
 2. Pieczęć z napisem: „Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej” z adresem Izby.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Izby

§6

Głównym celem Izby jest działanie w interesie i na rzecz rozwoju zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

§7

Zadaniem Izby oraz jej szczegółowymi celami jest:

 1. Ochrona i reprezentacja interesów zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców z sektora branży gastronomicznej wobec administracji rządowej i samorządowej oraz współpraca z tymi jednostkami.
 2. Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby.
 3. Korzystanie z uprawnień do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.
 4. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym w segmencie gastronomii.
 5. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w segmencie gastronomii.
 6. Popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników gastronomii.
 7. Prowadzenie działalności wspierającej współpracę zagraniczną oraz promocję polskiej gastronomii.
 8. Delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów rządowych, samorządowych i innych do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej w sektorze gastronomii.
 9. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego.
 10. Wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących gastronomicznej działalności gospodarczej.
 11. Prowadzenie działalności statutowej, w tym gospodarczej na rachunek własny i w kooperacji z członkami izby, a w szczególności działalności wystawienniczej, promocyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i doradczej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkiem Izby mogą być podmioty określone w §2.
 2. Przyjęcie w poczet Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu Izby. Odwołanie to winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 4. Ponownie Kandydat może złożyć deklarację w terminie 6 miesięcy od negatywnej decyzji Walnego Zgromadzenia.
 5. Tryb wykonywania przez członków Izby swych praw i obowiązków jest następujący: Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez swoich przedstawicieli w przypadku, gdy nie są osobami fizycznymi. Mogą także wykonywać prawa i obowiązki przez ustanowionych pełnomocników.
 6. Jeden przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka Izby.
 7. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru.

§9

Członkowie Izby mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do władz Izby.
 2. Uczestniczyć w działalności Izby.
 3. Zgłaszać na Walnym Zgromadzeniu wnioski dotyczące działalności Izby.
 4. Korzystać ze świadczeń Izby.
 5. Świadczyć usługi Izbie.

§10

 1. Izba nie posiada uprawnień władczych.
 2. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§11

Członkowie Izby zobowiązani są:

 1. Przestrzegać postanowień statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej władz.
 2. Współdziałać w realizacji celów statutowych Izby.
 3. Regularnie płacić składki członkowskie, według zasad wskazanych w § 26 ustęp 4 do 7 Statutu.
 4. Brać czynny udział osobiście lub za pośrednictwem swych przedstawicieli w pracach Izby.
 5. Przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
 6. Wskazywać Zarządowi Izby liczbę lokali gastronomicznych prowadzonych przez członka Izby, od której uzależniona jest wysokość składki.

§12

Członkostwo w Izbie ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W takim przypadku zapłacone składki za rok bieżący nie podlegają zwrotowi.
 2. Skreślenia z listy członków Izby na podstawie uchwały Zarządu Izby z powodu: śmierci członka Izby, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, nieprzestrzegania postanowień Statutu, likwidacji prowadzenia takiej działalności, powtarzającym się niegodnym zachowaniem, uporczywym łamaniem norm współżycia społecznego i etyki zawodowej lub niepłacenia składek członkowskich w pełnej wysokości w terminie 30 dni od doręczenia wezwania do ich zapłaty. W takich przypadkach zapłacone składki za rok bieżący nie podlegają zwrotowi.
 3. Od uchwały Zarządu Izby o skreśleniu, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Decyzja Walnego Zgromadzenia w tym zakresie jest ostateczna.

§13

 1. Osobom, które położyły szczególne zasługi w realizacji celów statutowych Izby, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady może nadać godność honorowego członka Izby. W takim samym trybie Walne Zgromadzenie Członków może pozbawić godności członka honorowego o ile będą ku temu ważne powody.
 2. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Izby, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
Organy Izby

§14

 1. Organy Izby:
  a)    Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  b)    Rada Izby,
  c)    Zarząd Izby.
 2. Kadencja Rady Izby i Zarządu trwa pięć lat i jest kadencją wspólną dla członków tych organów, co oznacza, że mandat członka danego organu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tego organu.
 3. W skład Organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne – członkowie Izby, bądź też osoby fizyczne reprezentujące członków Izby będących osobami prawnymi.
 4. Członek Izby przestaje być reprezentowany w Organach Izby w przypadku:
  a)     ustania członkostwa w Izbie,
  b)     wygaśnięcia pełnomocnictwa osoby go reprezentującej,
  c)     rezygnacji z pracy w Organach Izby przez osobę go reprezentującą,
  d)     wykluczenia z pracy w Organach Izby w związku z nie wypełnianiem obowiązków statutowych, na podstawie uchwały
  Organu Izby, w którym dany członek Izby był reprezentowany.

ROZDZIAŁ V
Walne Zgromadzenie Członków Izby

§15

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane w dalszej części Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§16

 1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na dwa lata zawiadamiając członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 14 dni wcześniej.
 2. Informacja o miejscu, terminie i porządku obrad będzie wysłana listownie lub w innej formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adresy e-mail lub przy pomocy innych środków komunikacji elektronicznej podanych w deklaracji członkowskiej.

§17

 1. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Izby lub 1/5 członków Izby. Zwołujący lub wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany do określenia porządku jego obrad.
 2. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne powinno być zwołane w terminie nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 40 dni od otrzymania wniosku w tym zakresie.

§18

 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby osobiście bądź przez przedstawicieli.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać również udział zaproszeni przedstawiciele organów państwowych, Krajowej Izby Gospodarczej, zrzeszeń przedsiębiorców oraz innych instytucji.
 3. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu każdemu członkowi Izby przysługuje 1 głos za wpłaconą roczną składkę zwykłą i 1 lub 2 dodatkowe głosy za wpłaconą odpowiednio 4 krotność lub 8 krotność rocznej składki lokalowej. Otrzymanie dodatkowego głosu bądź głosów z tytułu opłacenia składek lokalowych jest możliwe tylko pod warunkiem posiadania przez członka Izby odpowiedniej liczby lokali gastronomicznych (odpowiednio 5 lub 9 i więcej) i opłacenia z tego tytułu składek lokalowych. Niezależnie od liczby posiadanych przez członka Izby lokali, każdy członek może posiadać maksymalnie trzy głosy. Prawo głosu można wykonywać tylko w przypadku, gdy w dniu głosowania członek Izby ma opłacone stosowne składki.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia – w pierwszym terminie – zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków lub ich przedstawicieli.
 5. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą zapadały zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania bez względu na ilość obecnych członków.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podjęte wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 100% członków Izby. W sprawach pozostałych decyzje Walnego Zgromadzenia mają charakter wniosków bądź zaleceń.
 7. Porządek Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawia Izbie najpóźniej 42 dni przed planowaną datą Zgromadzenia. Członkowie Izby mogą najpóźniej na 35 dni przed datą Zgromadzenia doręczyć Zarządowi wnioski co do uzupełnienia porządku obrad. Zarząd przekazuje do Rady Izby propozycje porządku obrad wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska w przedmiocie uwzględnienia lub odrzucenia złożonych przez członków Izby wniosków w terminie najpóźniej 28 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Rada przedstawia Zarządowi swoją rekomendację porządku obrad Walnego Zgromadzenia Izby najpóźniej na 21 dni przed planowaną datą Zgromadzenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie wieloletnich programów działania Izby.
 2. Wybór i odwoływanie Rady Izby oraz ustalanie jej liczebności.
 3. Ustalenie liczby członków Zarządu Izby.
 4. Nadawanie godności członka honorowego.
 5. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Zatwierdzanie regulaminu Rady Izby.
 7. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Izby i Rady Izby.
 8. Udzielanie absolutorium Radzie Izby i nawniosek Rady – Zarządowi.
 9. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia członka Izby.

ROZDZIAŁ VI
Rada Izby

§20

 1. Rada Izby składa się z Przewodniczącego, od 2 do 4 Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz od 1 do 14 Członków. Funkcję Sekretarza można łączyć z inną funkcją w Radzie.
 2. Wygaśniecie mandatu Członka Rady Izby następuje w przypadku:
  1. ustania członkostwa Członka, którego jest reprezentantem w Izbie,
  2. złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji lub śmierci.
 3. Członkowie Rady Izby działają społecznie z tym, że Izba zwraca im poniesione koszty w związku z działalnością na rzecz Izby. Zasady zwrotu kosztów określa Regulamin Rady.
 4. W razie rezygnacji, odwołania, bądź wykluczenia członka Rady, Radzie Izby przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§21

 1. Rada Izby odbywa posiedzenia conajmniej dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek minimum 3 członków Rady, złożony co najmniej 7 dni przed planowanym Posiedzeniem.
 3. Informacja o miejscu, terminie i porządku Posiedzenia Rady będzie wysłana pocztą elektroniczną na adresy e-mail lub przy pomocy innych środków komunikacji elektronicznej podanych w deklaracji członkowskiej.
 4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się on line przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.
 5. Posiedzeniom Rady przewodniczy z urzędu Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący Rady.
 6. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd i zaproszeni Przedstawiciele Izby w regionach.

§22

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków.
 2. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub prowadzącego posiedzenie Wiceprzewodniczącego.
 3. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli Przewodniczący obrad nie zarządzi innej formy głosowania.
 4. Dopuszcza się możliwość głosowania Rady w trybie obiegowym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§23

 1. Członkowie Rady mają prawo swoje zdanie odrębne uzasadnić na piśmie.
 2. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzeń Rady, jeżeli zostało złożone w Biurze Izby w terminie trzech dni od daty posiedzenia.

§24

Do kompetencji Rady Izby należy:

 1. Podejmowanie uchwał i działań służących realizacji zadań Izby z uwzględnieniem uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.
 2. Zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w sytuacjach, gdy Zarząd Izby nie zwołał Walnego Zgromadzenia mimo upływu wymagalnego terminu lub z własnej inicjatywy, bądź też na żądanie 1/5 członków Izby.
 3. Wytypowanie spośród wybranych członków Rady Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, za wyjątkiem pierwszej Rady Izby wybieranej na Zgromadzeniu Założycieli Izby.
 4. Wybór i odwołanie Członków Zarządu, którzy pracują społecznie, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 5. Powołanie Sekretarza Generalnego w drodze konkursu oraz ustalanie jego wysokości wynagrodzenia, za wyjątkiem wyboru pierwszego Sekretarza wybieranego na Zgromadzeniu Założycieli Izby.
 6. Uchwalanie regulaminu pracy Rady Izby i Zarządu Izby, w tym określanie zasad i trybu sprawowania nadzoru nad działalnością Zarządu, trybu rozpatrywania odwołań od Uchwał Zarządu do Walnego Zgromadzenia oraz rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów.
 7. Ustalanie rocznych programów działania Izby.
 8. Zatwierdzanie planów finansowych i opiniowanie sprawozdań finansowych Zarządu Izby.
 9. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Zarządu Izby.
 10. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.
 11. Rozpatrywanie skarg dotyczących nieprzestrzegania przez członków statutu, regulaminów i uchwał władz Izby, bądź też naruszania zasad etyki zawodowej lub zasad współżycia społecznego.
 12. Rozstrzyganie sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego związanych z działalnością gospodarczą członków Izby.
 13. Powoływanie sekcji branżowych Izby.
 14. Powoływanie Przedstawicieli Izby w regionach na wniosek Zarządu.
 15. Uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminu określającego funkcjonowanie Przedstawiieli Izby.
 16. Zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie w sprawie nadania godności członka honorowego
 17. Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz sposobu wpłaty.
 18. Podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych Statutem dla innych organów.
 19. Kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów statutu i regulaminów wewnętrznych.
 20. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 21. Rada Izby ma prawo żądania od członków Zarządu składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ VII
Zarząd Izby

§25

 1. Zarząd składa się od 3 do 5 Członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Generalnego.
 2. Sekretarzowi Generalnemu przysługuje wynagrodzenie.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w tym dotyczących jej praw i obowiązków majątkowych są upoważnieni łącznie dwaj Członkowie Zarządu. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających kwotę 50 000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy) wymaga jest reprezentacja wszystkich Członków Zarządu.
 4. Prezes Zarządu używa tytułu: Prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.
 5. Do kompetencji Zarządu Izby należy:
  a)     Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, ustalanie terminu i porządku obrad.
  b)     Kierowanie działalnością Izby, realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby oraz przestrzeganie, by działalność
  Izby przebiegała zgodnie z postanowieniami statutu i przepisami prawa.
  c)     Reprezentowanie Izby na zewnątrz.
  d)     Tworzenie Biura Izby, którego pracą kieruje Sekretarz Generalny.
  e)     Tworzenie wewnętrznych jednostek wyodrębnionych oraz określanie zasad ich funkcjonowania.
  f)      Podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się w Krajowej Izbie Gospodarczej i innych organizacjach.
  g)     Wnioskowanie do Rady w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Izby.
  h)     Wnioskowanie do Rady Izby o powoływanie Przedstawicieli Izby w regionach.
  i)      Prowadzenie Rejestru członków Izby.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Dopuszcza się możliwość podejmowania Uchwał Zarządu w trybie obiegowym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. W przypadku śmierci, rezygnacji bądź odwołania członka Zarządu ze stanowiska w trakcie kadencji, Zarząd ma obowiązek wyboru osoby pełniącej obowiązki tego członka spośród własnego grona wybranego na Walnym Zgromadzeniu, do czasu zakończenia bieżącej kadencji. W sytuacji, trzyosobowego Zarządu w przypadku rezygnacji, odwołania bądź śmierci członka Zarządu do Zarządu zostanie oddelegowany członek Rady Izby.

ROZDZIAŁ VIII
Majątek Izby i prowadzenie działalności gospodarczej

§26

Dochody Izby pochodzą z:

 1. Wpływów z wpisowego, działalności statutowej i gospodarczej, składek członkowskich oraz dochodów z majątku Izby, dotacji i subwencji, innych wpływów.
 2. Spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji.
 3. Każdy członek Izby zobowiązany jest płacić roczną składkę członkowską poza członkami honorowymi.
 4. Składka winna być opłacana w wysokości i terminach ustalanych przez Radę Izby
 5. Składki dzielą się na składki zwykłe oraz tzw. składki lokalowe, które są uzależnione od liczby lokali gastronomicznych u poszczególnych przedsiębiorców.
 6. Składka zwykła jest podstawowym rodzajem składki i obowiązek jej zapłaty ciąży na każdym członku Izby.
 7. Składka lokalowa jest składką dodatkową, płaconą obowiązkowo przez członków Izby, którzy posiadają więcej niż jeden lokal gastronomiczny. Za każdy drugi i kolejny lokal gastronomiczny, członek Izby ma obowiązek zapłacenia takiej składki, ale jej wartość nie może być wyższa niż 25% składki zwykłej.

§27

 1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
 2. O rozpoczęciu działalności gospodarczej i formie jej prowadzenia decyduje Rada Izby. Działalność gospodarczą Izby prowadzi Zarząd również, jeżeli jest to działalność w postaci wyodrębnionego zakładu. W przypadku udziałów w spółkach prawa handlowego Zarząd reprezentuje Izbę w spółce.
 3. Izba prowadzi rachunkowość w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

ROZDZIAŁ IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Izby

§28

 1. Uchwały w sprawie zmian statutu Izby lub rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głoso- wania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów – bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Podjęcie uchwały oroz wiązaniu Izby jest podstawą do przeprowadzenia likwidacji.
 3. Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 4. Likwidatora Izby wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.
 5. Likwidator zgłasza dowłaściwego rejestru otwarcie likwidacji Izby oraz wszelkie wymagane prawem dane dotyczące osoby likwidatora.
 6. Likwidator podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu likwidacji.
 7. W stosunkach wewnętrznych likwidator obowiązany jest stosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia.
 8. W granicach przysługujących kompetencji likwidator ma prawo do reprezentowania Izby i prowadzenia jej spraw.

§29

 1. Likwidator kończy bieżące interesy Izby, ściąga przysługujące Izbie wierzytelności, wypełnia zobowiązania i spienięża majątek Izby.
 2. O podziale majątku Izby po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzytelności decyduje Walne Zgromadzenie.
 3. Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ostatecznych rachunków, likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie Izby z rejestru.
 4. Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.