Kontrowersyjny podatek piwny – powraca

Kontrowersyjny podatek piwny – powraca

Kolejne luki w polskim prawie utrudniają pracę Restauratorom. Cały czas Urzędy Skarbowe wysyłają wezwania w sprawie „Usługi reklamy napojów alkoholowych”.

Coraz więcej Restauratorów zgłasza się do nas z informacją, że otrzymali pismo z Urzędu Skarbowego o obowiązku opłat od usług reklamowych napojów alkoholowych. Głównie dotyczy to loga na parasolach, szklankach, lodówkach z neonami i podkładkach pod piwo. Jeśli nie chcemy otrzymać takiego wezwania, dobrze jest zadbać wcześniej o wszystkie szczegóły.

Kto jest zobowiązany do ponoszenia opłaty wg Ustawy?

1 kwietnia 2021 r. ( czyli jeszcze przed zakończeniem Lockdownu)  weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23.3.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. pod poz. 579 ) w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych określające wzór nowej zbiorczej deklaracji DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych. Deklarację wnosi się do 20-go dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upłynął termin na wystawienie faktury VAT na wynagrodzenie lub jego część do właściwego urzędu skarbowego.

Jak zaznacza Radca Prawny, Ewa Bodnarek – Wojtal, opłaty te wnoszone są na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Art. 132. 1. Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Do podmiotów świadczących tego typu usługę zaliczają się m.in.:

– agencje reklamowe;
– media reklamujące napoje alkoholowe;
– właścicieli pubów, którzy uzyskają przychody z tytułu reklamy m.in. poprzez uwidocznienie marki piwa i nazwy jego producenta, np. na szklankach czy podkładkach używanych w lokalu;
– przedsiębiorcy prowadzący sklepy, w których częścią reklamy są banery reklamowe czy lodówki z logo danego rodzaju alkoholu.

Urząd Skarbowy a stanowisko firmy alkoholowej

W jednym z wezwań jakie otrzymał Restaurator, Urząd Skarbowy domaga się odpowiedzi w sprawie „Usługi reklamy napojów alkoholowych”. Do sprawy odniosła się również firma alkoholowa, która dostarcza swoje produkty do danej restauracji. W przesłanym piśmie, czytamy:

„W naszej ocenie interpretacja Ustawy rozszerzająca obowiązek wnoszenia Opłaty od działań niebędących reklamą napojów alkoholowych w rozumieniu Ustawy jest błędna, gdyż przepisy o charakterze podatkowym, ustanawiającym obciążenia publicznoprawne nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Biorąc pod uwagę treść przepisów, a w szczególności definicję reklamy napojów alkoholowych wynikającą z Ustawy należy dojść do wniosku, że Opłata powinna być odprowadzana wyłącznie z tytułu świadczenia usług reklamowych przez podmioty zawodowo zajmujące się świadczeniem tego typu usług. Opłacie nie podlega promocja napojów alkoholowych czy też informacja handlowa w miejscu sprzedaży prowadzona przez właścicieli sklepów lub punktów gastronomicznych.

Stanowisko IGGP

Restaurator nie jest podmiotem świadczącym usługi marketingowe i reklamowe. Restaurator sprzedaje i podaje alkohol w swoim lokalu. Restaurator prezentuje alkohol, chłodzi alkohol, nalewa, ozdabia i podaje – wszystko robi w celu podniesienia własnej sprzedaży. Restaurator nie robi tego publicznie. Nawet gdyby Restaurator wynajmował swój lokal do promocji i reklamy to nie powinien płacić podatku za promocję i reklamę, a jedynie za przychód z podnajmu lokalu. Restaurator sprzedaje takie alkohole, jakie goście kupują i na których ma odpowiednie marże. Restaurator nie jest galerią handlową, ma ograniczony asortyment do kilku towarów ( kilku, kilkunastu „znaków towarowych” na półce, w karcie ) i nie może być karany za promowanie i rozpowszechnianie tych wybranych produktów, które są lubiane przez gości. Restaurator nie uzyskuje przychodów z tytułu reklamy produktów alkoholowych, tym samym nie podlega podatkowi z tego tytułu, chyba, że świadczy usługi reklamy i wystawia z tego tytułu faktury VAT. Urzędy Skarbowe nadinterpretują przepisy, próbują zastraszyć restauratorów i wymuszają pod rygorem kar przyznanie się do winy. Restauratorze – wystarczy odpisać Urzędowi Skarbowemu: „Nie rozpowszechniamy publicznie znaków towarowych alkoholi, nie świadczymy usług reklamowych alkoholi i nie uzyskujemy przychodu z tytułu reklamy produktów alkoholowych”.

Udostępnij ten wpis