Zatrudnienie Ukraińców w Polsce po 24 lutego 2022 r.

Polska okazała wiele życzliwości względem Ukraińców uciekających przed wojną. Dziś gościmy już ponad milion uchodźców. Wielu przedsiębiorców chce zatrudnić Ukraińców. Pytanie tylko, jak to zrobić dobrze i zgodnie z prawem? Z pomocą przychodzi specustawa i nowe zasady.

Ukraińcy mogą podjąć pracę w Polsce?

Za sprawą specustawy Ukraińcy mogą podjąć pracę w Polsce na uproszczonych zasadach.

Uchodźca z Ukrainy może znaleźć zatrudnienie w Polsce, jeśli:
• jego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy;
• jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Polsce mogą pracować Ukraińcy, którzy otrzymali prawo do legalnego pobytu od 24 lutego 2022 r., a także Ci przebywający w Polsce na mocy innych tytułów pobytowych.

Czy potrzebne jest zezwolenie na pracę?

Najważniejszą kwestią jest to, że uchodźcy nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Polsce. Istotne jest jednak to, aby pracodawca powiadomił powiatowy urząd pracy o tym, że zatrudnia cudzoziemca. Zgłoszenie należy wysłać do 14 dni od rozpoczęcia pracy. Pracodawca musi to zrobić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. Należy przekazać informacje o firmie, pracowniku i rodzaju zawartej umowy. Nie dopełnienie tychże obowiązku nie pozwala na podjęcie pracy bez zezwolenia.

Poświadczenie pobytu

Do podjęcia pracy w Polsce wystarczy pieczątka w paszporcie o przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej po 24 lutego 2022 r. Pieczątka gwarantuje również legalny pobyt na terenie RP przez 18 miesięcy. Istotny jest również to, żeby osoby z Ukrainy starali się o wydanie numeru PESEL.

Ukraińcy pracujący w Polsce a termin tytułu pobytu

Specustawa obejmuje również te osoby i wskazuje jakie dokumenty zostaną automatycznie przedłużone. Jeżeli np. ostatni dzień pobytu przypada na czas od 24 lutego 2022 r., to okres ważności wizy zostanie przedłużony do 31 grudnia 2022 r. W przypadku kart pobytu, wiz Schengen i polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy okres ważności przedłuża się do 18 miesięcy. Co to dokładnie oznacza dla polskiego pracodawcy? W dalszym Ci Ukraińcy mogą pracować w Polsce legalnie.

Obywatel Ukrainy a własna firma w Polsce

Ukraińcy będą mieli możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej na zasadach podobnych do tych, które obowiązują Polaków. Będzie to jednak możliwe pod warunkiem, że uzyskają oni numer PESEL – ma to zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Utrata prawa do legalnego pobytu w Polsce będzie równnowazne z wykreśleniem przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Specustawa reguluje wiele kwestii, które dotychczas były jedną wielką niewiadomą. Obecnie pracodawcy otrzymali dość jasne wytyczne dotyczące zatrudnienia uchodźców w Polsce.

Artykuł powstał we współpracy z LEXNONSTOP
https://lexnonstop.com/